Villkor-guldpåse

 

Allmänna villkor (Guldexperten Malmö)


1. Definitioner av begrepp

•Köparen är företaget Guldexperten Malmö.

•Kunden är den juridiska- eller fysiska person som skickar föremålet till Guldexperten Malmö.

•Föremålet/Föremålen är guldet som kunden skickar till Guldexperten Malmö.

•Avtal är det avtal som Guldexperten Malmö skickar till kunden.

•Guldbrev är den försändelse som kunden beställer på hemsidan, i denna finns det ovan nämnda avtalet samt en svarspostförsändelse som kunden använder för att skicka föremålet i till Guldexperten Malmö.

•Villkor är dessa allmänna villkor.

 

2. Information om köparen

Köpare är (Guldexperten Malmö 650925–1515). I följande villkor benämns köparen som Guldexperten Malmö. Guldexperten Malmö marknadsför sig på hemsidan (www.guldexpertenmalmo.se) och via den fysiska butiken (Östra Förstadsgatan 35 A, 212 12 Malmö). Guldexperten Malmö har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Malmö och innehar s.k. polistillstånd för att bedriva verksamheten. Nummer på polistillståndet är (5729510/12). Guldexpertens koncept går ut på att sälja smycken via hemsida och butik samt att köpa in guld via både butiken och guldpåse. Guldexperten Malmö köper in allt guld såsom begagnade guldklockor, smycken och juveler. Bestämmelserna i lag 1999:271, om handel med begagnade varor samt Konsumentverkets regelverk avseende konsumentfrågor tillämpas av Guldexperten Malmö. Inköpspriser, ersättningar och avgifter utgår från den vid tidpunkten gällande prislistan. Denna visas på hemsidan men kan även tillhandahållas kunden elektroniskt via e-post eller per telefon. Följande villkor, samt informationen på Guldexpertens hemsida, utgör en helhet för under vilka villkor Guldexperten Malmö ingår köpeavtal. Kunden ska bekräfta att denna tagit del av villkoren och informationen genom att skriva under avtalet och/eller markera detta på hemsidan.

 

3. Avtal om köp

Guldexperten Malmö och kunden ingår avtal om köp genom att kunden undertecknar avtalet. Kunden ska använda det avtal som beställs via Guldexperten Malmö. När Guldexperten Malmö mottagit avtalet ska Guldexperten Malmö (i enlighet med avtalet) genomföra en ädelmetallsvärdering av det av kunden inskickade föremålet. Guldexperten Malmö ansvarar ej för skador som föremålen kan förorsakas till följd av värderingen. Genom avtalet godkänner kunden att Guldexperten Malmö lämnar en prisuppgift till kunden för föremålet först efter att ädelmetallsvärderingen är genomförd. När Guldexperten Malmö och kunden sedan kommit överens om ett pris genomförs köpet och rätten till föremålet övergår till Guldexperten Malmö. Guldexperten Malmö har rätt att avböja köp av föremålet/föremålen om försändelsen de skickat till Guldexperten Malmö är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte korrekt tillsluten. Vidare äger Guldexperten Malmö rätt att avböja köp om föremålet/föremålen till kvalitet och/eller utformning inte överensstämmer med de uppgifter kunden angivit i avtalet. Förutom ovan nämnda exempel äger Guldexperten rätt att avböja köpet utan angivande av orsak. I och med att kunden godkänner värderingen av föremålet och Guldexperten Malmö beordrar utbetalning övergår äganderätten av föremålet till Guldexperten Malmö.

 


4. Kunden

För att ingå avtal med Guldexperten Malmö måste kunden vara minst 18 år gammal. Kunden måste vara den legala och rättmätiga ägaren till föremålet samt inneha rätten att fritt förfoga över föremålet. Vidare måste kunden ha ett svenskt personnummer och vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Guldexperten Malmö ska göra utbetalningen till ett bankkonto måste kunden inneha ett svenskt bankkonto i sitt eget namn. Guldexperten Malmö har rätt att begära bevis på att kraven ovan är uppfyllda.

 

5. Ansvar vid förlust av föremålet/föremålen

Guldexperten Malmö åtar sig endast ansvaret för försändelser som skickas rekommenderat till Guldexperten Malmö genom att svarsportoförsändelsen används. Åtagandet är begränsat till det belopp som vid försändelsen är försäkrad för hos Posten och för närvarande uppgår detta till 10 000 svenska kronor per försändelse och upp till 50 000 kronor för värdebrev. Efter mottagning av försändelsen uppgår det maximala försäkringsbeloppet till 100 000 svenska kronor per försändelse. Åtagandet gäller endast föremål till den del det utgörs av rent guld. Vid skadad eller förlorad försändelse måste kunden anmäla detta till Postens reklamationsavdelning och till Guldexperten Malmö. För att kunden ska kunna erhålla ersättning måste inlämningskvitto (original) uppvisas. Om kunden skickar en försändelse till Guldexperten Malmö på annat sätt än det som anges genom avtalet och ovan är kunden ensam ansvarig för försändelsen.

 

6. Pris/betalning

När Guldexperten Malmö genomfört den ovan nämnda ädelmetallsvärderingen och fastställt värdet på föremålet/föremålen så beräknas det pris som Guldexperten Malmö är beredd att betala. Priser beräknas med hjälp av prislistan på Guldexpertens hemsida. Det pris som Guldexperten Malmö erbjuder sig att betala för ett föremål baseras på guldmängden och det aktuella guldpriset vid värderingstillfället. Betalningen för föremålet sätts in på kundens konto, och kunden informeras om insättningen via mail, telefon eller sms. Guldexperten Malmö tar inte ut några avgifter vid köp av guld. Guldexperten Malmö köper inga andra ädelmetaller än guld via guldpåse. Guldexperten Malmö köper guld från 24 karat till lägst 8 karat. Minimum värde på guld som skickas med guldpåse är 2000 kr, en administrationsavgift på 100kr kommer att debiteras kunden som skickar in guld understigande 2000 kr. Guldexperten Malmö betalar kunden inom en bankdag, räknat från den dagen Guldexperten Malmö har mottagit guldpåse samt kunden godkänt värderingen.

 

7. Retur

Om Guldexperten Malmö, oavsett anledning, väljer att inte fullfölja köpet och/eller om kunden inte accepterar det pris som Guldexperten Malmö erbjuder kunden för föremålet/föremålen avbryts köpet och föremålet/föremålen returneras till kunden. På kundens begäran kan Guldexperten Malmö skicka föremålet/föremålen med rekommenderad post på kundens bekostnad som är på 80 kr för värde under 10 000 kr. För värde över 10 000 kr skickas föremålen via ett värdebrev som kunden står för.

Föremål som inte är i guld returneras mot en kostnad på 49 kr oförsäkrat. Vill man försäkra försändelsen ligger beloppet på 80 kr.

Guldexperten Malmö får äganderätt till outlösta försändelser en månad efter att föremålet/föremålen kommit i Guldexpertens besittning såvida kunden ej gjort anspråk på försändelsen dessförinnan.

 

8. Identitet

Genom att inhämta information från mobil- och teleoperatörer, SPAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa med de uppgifter som kunden lämnat om sig själv fastställer Guldexperten Malmö kundens identitet. Informationen används endast för att fastställa kundens identitet. Vid behov har Guldexperten Malmö rätt att vidta ytterligare åtgärder för att fastställa kundens identitet.

 

9. Kontroll

Guldexperten Malmö har rätt att kontrollera föremålets äkthet (guldhalt) i syfte att värdera föremålet. Då en sådan kontroll utförs görs kemikaliska och tekniska tester på guldet. Guldexperten Malmö ansvarar ej för skada, värdeminskning eller försämring av föremålet, om sådan uppstår i samband med att kontrollen utförs. Guldexperten Malmö kan tvingas att montera isär föremålet om delar av det misstänks vara av annat material än guld. Guldexperten Malmö har rätt att avböja köp om de anser att det finns anledning att ifrågasätta föremålets äkthet eller ursprung. Guldexperten Malmö har även rätt att avböja köp om den faktiska guldhalten är alltför avvikande i förhållande till vad kunden angivit i avtalet eller på annat sätt.

 

10. GDPR

Guldexperten Malmö tillämpar den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och värnar om kundens personliga integritet. De uppgifter som lämnas till Guldexperten Malmö vid registreringen används för administration och för att kunna erbjuda en hög service till kunderna. Informationen du lämnar till oss på Guldexperten Malmö kommer endast att användas av oss och ej lämnas till en tredje kommersiell part. Enligt lag är Guldexperten Malmö dock skyldig att rapportera guldinköp till Polismyndigheten.

 

11. Ansvarsbegränsning

Guldexperten Malmö friskriver sig från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på hemsidan. Guldexperten Malmö ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

 

12. Force Majeure

Inte i något fall ansvarar Guldexperten Malmö för indirekt skada. Guldexperten Malmö är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Guldexperten Malmö är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

 

13. Ändring av kontaktuppgifter

Kunden är skyldig att genast underrätta Guldexperten Malmö om ändring av kundens namn, adress och telefonnummer sker. Detta ska göras skriftligt till Guldexperten Malmö på adress: (Östra Förstadsgatan 35 A, 212 12 Malmö)

 

14. Kommunikation

Kommunikation med kunden sker via sms och e-mail som kunden angivit i det signerade avtalet. Då kunden signerar avtalet åtar sig kunden ansvaret för att uppgifterna är korrekta. Om uppgivna uppgifter är felaktiga kan det leda till fördröjningar och detta ansvarar inte Guldexperten Malmö för. Kunden ska på eget ansvar se till att de uppgifter som ifylles på avtalet och hemsidan är likvärdiga och korrekta.

 

15. Missbruk

Guldexperten Malmö polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägeri och försök till bedrägeri. Guldexperten Malmö har rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till Polismyndigheten samt att ge Polismyndigheten tillträde till datasystemet. Guldexperten Malmö kan behöva registrera uppgifter då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet inträffat eller för att förebygga sådant.

 

16. Kontrollsamtal

Guldexperten Malmö har rätt att genomföra kontrollsamtal till kunden i syfte att verifiera identitet och/eller det pris som Guldexperten Malmö erbjuder för föremålet samt för att bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtalen sker endast till det av kunden angivna telefonnumret, och som tillhör kunden enligt nummerupplysningstjänst eller dylikt.

 

17. Tvist

Tvist med anledning av dessa villkor ska, om inte överenskommelse kan träffas, överlämnas för avgörande till allmän domstol. Malmö tingsrätt ska utgöra första instans för sådan prövning, såvida annat inte följer av tvingande lag.

 
Guldexperten Malmö - Köper-Säljer-Reparerar guld och silver

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera